சிறிலங்காவில் பண்டைய ஆயுதங்களுக்கு ஒரு நூதனசாலை!அமச்சரவை முடிவு?

நாட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பண்டைய ஆயுதங்களைப் பாதுகாக்க தேசிய நூதனசாலை திணைக்களத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒரு நூதனசாலையை நிறுவுவதற்கு அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.

இத்திட்டத்தை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்மொழிந்தார்.

தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கல் வயது ஆயுதங்கள் உட்பட பண்டைய ஆயுதங்களைச் சேகரித்தல், பாதுகாத்தல், பராமரித்தல் ஆகியவற்றுக்கு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய முறையான திட்டமாக இது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.