சிறப்புற இடம் பெற்ற யா.வடமராட்சி கிழக்கு  செம்பியன் பற்று வடக்கு றோ.க.த.க பாடசாலையின் வருடாந்த விளையாட்டுப்போட்டி…!

சிறப்புற இடம் பெற்ற யா.வடமராட்சி கிழக்கு  செம்பியன் பற்று வடக்கு றோ.க.த.க பாடசாலையின் வருடாந்த விளையாட்டுப்போட்டியின் பதிவுகள்