யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இடம் பெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள்

யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் இடம் பெற்ற மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள்