தஞ்சாவூரில் நாம் தமிழர் கட்சி நடத்திய மாவீரர் நாள்

தஞ்சாவூரில் நாம் தமிழர் கட்சி நடத்திய மாவீரர் நாள் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் திரண்டு அஞ்சலி